رتبه استان خراسان شمالی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

20

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

16

رتبه از نظر
تعداد مربیان

17

رتبه از نظر
درجه داوران

30

رتبه از نظر
درجه مربیان

2

اطلاعات بازیکنان استان خراسان شمالی

بالاترین ریتینگ آقایان

علی وطن دوست

ریتینگ: 1755

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حمید موحدی علی آبادی

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شهریار خادم زاده

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

معصومه مجردی

ریتینگ: 1615

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیده طاهره عظیم زاده

متولد: ۱۳۶۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آرتینا تلاشان

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان خراسان شمالی

تعداد کل مربیان 68

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان شمالی

تعداد کل داوران 56

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد