رتبه استان خراسان شمالی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

24

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

23

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

14

اطلاعات بازیکنان استان خراسان شمالی

بالاترین ریتینگ آقایان

مازیار باقری

ریتینگ: 2281

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علیرضا کمایستانی

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید سام طیبی

متولد: ۱۳۹۰

بالاترین ریتینگ بانوان

ثمین اسعدی

ریتینگ: 1296

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه صاغری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سوگند باقرزاده

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان خراسان شمالی

تعداد کل مربیان 61

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

2 نفر

مربی درجه سه

ندارد

19 نفر

اطلاعات داوران استان خراسان شمالی

تعداد کل داوران 52

داور درجه یک

ندارد

3 نفر

داور درجه دو

ندارد

3 نفر

داور درجه سه

ندارد

11 نفر