رتبه استان خراسان شمالی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

18

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان خراسان شمالی

بالاترین ریتینگ آقایان

مازیار باقری

ریتینگ: 2321

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

جلیل فاطمی

متولد: ۱۳۳۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سپهر حسین زاده

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

معصومه مجردی

ریتینگ: 1615

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه صاغری

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

حنانه عمرانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خراسان شمالی

تعداد کل مربیان 59

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خراسان شمالی

تعداد کل داوران 52

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد