رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

9

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2702

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مهدی حمیدیان

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ایلیا کارگر

متولد: ۱۳۹۸

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2239

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

افسانه دهقان

متولد: ۱۳۵۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

دینا حسنی مقدم

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 155

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 124

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد