رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

16

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2723

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید محمود نقیبی اصفهانی

متولد: ۱۳۲۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ایلیا کارگر

متولد: ۱۳۹۸

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2333

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

لیلا روشنیان

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آلینا ابراهیمی ارمی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 179

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 135

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد