رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی غلامی اوریمی

ریتینگ: 2470

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

میر محمود علوی طبری

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ارش محمدی

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

مبینا علی نسب علمداری

ریتینگ: 2340

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرخنده ابراهیمی

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

دل آرام‌ علی زاده

متولد: ۱۳۹۷

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 217

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 173

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد