رتبه استان مازندران در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

6

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مازندران

بالاترین ریتینگ آقایان

علیرضا فیروزجاء

ریتینگ: 2749

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

میر محمود علوی طبری

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید آراد موسوی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده ستاره سبط رسول

ریتینگ: 2012

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آزیتا حقیقی کناری

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سلنا فغانی وسطی کلایی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مازندران

تعداد کل مربیان 188

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مازندران

تعداد کل داوران 140

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد