رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

14

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

30

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین شمسی

ریتینگ: 2217

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسین ممتازی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد صدرا براتی زاده

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

پریسا صالحی

ریتینگ: 1472

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فرشته کرمی

متولد: ۱۳۵۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ساریه سادات میرجوادی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 99

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 132

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد