رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین شمسی

ریتینگ: 2217

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابوالفضل جنگجو

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

هیراد عبادی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

آتوسا سنجری

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

محبوبه حشمتی

متولد: ۱۳۶۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تبسم انوری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 95

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 131

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد