رتبه استان مرکزی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

9

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

15

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

25

رتبه از نظر
درجه مربیان

15

اطلاعات بازیکنان استان مرکزی

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین شمسی

ریتینگ: 2217

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد جعفر یلفانی

متولد: ۱۳۱۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کوروش بیگلری فرد

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

آتوسا سنجری

ریتینگ: 1643

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

صغری گرجی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

تبسم انوری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان مرکزی

تعداد کل مربیان 60

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

1 نفر

مربی درجه سه

ندارد

32 نفر

اطلاعات داوران استان مرکزی

تعداد کل داوران 92

داور درجه یک

5 نفر

ندارد

داور درجه دو

14 نفر

11 نفر

داور درجه سه

29 نفر

33 نفر