رتبه استان لرستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

19

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

18

رتبه از نظر
تعداد داوران

27

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

3

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان لرستان

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید بیرانوند

ریتینگ: 2022

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی محمد حاجی نژاد

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد مبین اسدی

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

مهین خسروی

ریتینگ: 1455

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مهین خسروی

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

شیرین بیرانوند

متولد: ۱۳۶۱

اطلاعات مربیان استان لرستان

تعداد کل مربیان 28

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان لرستان

تعداد کل داوران 28

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد