رتبه استان کیش در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

32

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

32

رتبه از نظر
تعداد داوران

رتبه از نظر
تعداد مربیان

رتبه از نظر
درجه داوران

رتبه از نظر
درجه مربیان

اطلاعات بازیکنان استان کیش

بالاترین ریتینگ آقایان

آریا صنوبر

ریتینگ: 1028

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مسعود جهان تیغی

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرتین خداجو

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

ندارد

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ندارد

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ندارد

اطلاعات مربیان استان کیش

تعداد کل مربیان 0

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کیش

تعداد کل داوران 0

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد