رتبه استان کیش در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

30

رتبه از نظر
تعداد مربیان

29

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

30

اطلاعات بازیکنان استان کیش

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدحسین هروی

ریتینگ: 1793

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

نادر نوروزیان آرایش

متولد: ۱۳۴۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

الشن مرادی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

نگار سرلک

ریتینگ: 1117

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم موسی زاده

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا شهبازیان

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان کیش

تعداد کل مربیان 21

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کیش

تعداد کل داوران 17

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد