رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

4

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2291

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید مهدی قریشی زاده

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرفان جلیلی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

راحیل کیانی

ریتینگ: 1740

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گل طلا قلاوند

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روژان ولیدی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 208

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

9 نفر

مربی درجه سه

ندارد

69 نفر

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 140

داور درجه یک

3 نفر

2 نفر

داور درجه دو

16 نفر

8 نفر

داور درجه سه

71 نفر

40 نفر