رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

9

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2291

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید مهدی قریشی زاده

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرفان جلیلی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

راحیل کیانی

ریتینگ: 1740

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گل طلا قلاوند

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روژان ولیدی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 205

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

9 نفر

مربی درجه سه

ندارد

68 نفر

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 136

داور درجه یک

3 نفر

2 نفر

داور درجه دو

11 نفر

5 نفر

داور درجه سه

72 نفر

43 نفر