رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

4

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2285

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس آرمده

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

عرفان جلیلی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

راحیل کیانی

ریتینگ: 1820

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گل طلا قلاوند

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روژان ولیدی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 218

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

9 نفر

مربی درجه سه

ندارد

77 نفر

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 159

داور درجه یک

3 نفر

2 نفر

داور درجه دو

16 نفر

8 نفر

داور درجه سه

76 نفر

54 نفر