رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

18

رتبه از نظر
درجه مربیان

6

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

سینا موحد

ریتینگ: 2463

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید مهدی قریشی زاده

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سامیار جریده

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا پروین

ریتینگ: 1923

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

عزیزه اگهین

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آوین وحید دستجردی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 395

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 252

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد