رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

16

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2276

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

هوشنگ عابدی

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیان شیروی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

صبا یکتایی اصل

ریتینگ: 1695

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گل طلا قلاوند

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نورا مشهد مرداسی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 297

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 165

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد