رتبه استان خوزستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

6

اطلاعات بازیکنان استان خوزستان

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی حسینی پور

ریتینگ: 2282

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالکریم قلمباز

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیان شیروی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

صبا یکتایی اصل

ریتینگ: 1695

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سمیره نایبی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نورا مشهد مرداسی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان خوزستان

تعداد کل مربیان 332

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان خوزستان

تعداد کل داوران 193

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد