رتبه استان کرمانشاه در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

24

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان کرمانشاه

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش شاهمرادی

ریتینگ: 1969

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

نصرت اله رضائی اسحق وندی

متولد: ۱۳۴۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ماهان امیری

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا عباسی

ریتینگ: 1419

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طیبه پردل

متولد: ۱۳۶۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

شیرین ملک حسینی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان کرمانشاه

تعداد کل مربیان 69

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمانشاه

تعداد کل داوران 30

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد