رتبه استان کرمانشاه در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

18

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

24

رتبه از نظر
تعداد داوران

26

رتبه از نظر
تعداد مربیان

17

رتبه از نظر
درجه داوران

14

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان کرمانشاه

بالاترین ریتینگ آقایان

سعید گل افروزی

ریتینگ: 2176

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدفیروز امیری بیگوند

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ماهان امیری

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

مریم حیدری

ریتینگ: 1664

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

منیژه سهرابی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آندیا حیدری

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان کرمانشاه

تعداد کل مربیان 57

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمانشاه

تعداد کل داوران 30

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد