رتبه استان کرمانشاه در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

25

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

25

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

12

اطلاعات بازیکنان استان کرمانشاه

بالاترین ریتینگ آقایان

آرش شاهمرادی

ریتینگ: 1928

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

فرهاد نظری

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پارسا آزموده

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

مریم حیدری

ریتینگ: 1568

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم حیدری

متولد: ۱۳۷۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنیا آزموده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان کرمانشاه

تعداد کل مربیان 78

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمانشاه

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد