رتبه استان کرمانشاه در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

25

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

21

رتبه از نظر
تعداد داوران

27

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

13

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان کرمانشاه

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد ملک زاده

ریتینگ: 2054

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدرضا گمار

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

نویان حیدریان

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

مریم حیدری

ریتینگ: 1568

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

مریم حیدری

متولد: ۱۳۷۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنیا آزموده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان کرمانشاه

تعداد کل مربیان 85

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمانشاه

تعداد کل داوران 39

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد