رتبه استان کرمانشاه در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

20

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

29

رتبه از نظر
تعداد داوران

25

رتبه از نظر
تعداد مربیان

16

رتبه از نظر
درجه داوران

6

رتبه از نظر
درجه مربیان

16

اطلاعات بازیکنان استان کرمانشاه

بالاترین ریتینگ آقایان

محمدمهدی چواری

ریتینگ: 2142

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدرضا گمار

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد متین اسور

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا عباسی

ریتینگ: 1470

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پریسا سلیمانی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

شیرین ملک حسینی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان کرمانشاه

تعداد کل مربیان 45

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

21 نفر

اطلاعات داوران استان کرمانشاه

تعداد کل داوران 26

داور درجه یک

2 نفر

1 نفر

داور درجه دو

7 نفر

ندارد

داور درجه سه

12 نفر

4 نفر