رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

7

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

12

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

9

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

پوریا درینی

ریتینگ: 2432

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز دارابی زاده

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شایان عزت آبادی پور

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

طوبی درینی

ریتینگ: 1697

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فاطمه مظفریان شهربابکی

متولد: ۱۳۵۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نرگس بهروزی مقدم

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 184

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 102

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد