رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

6

رتبه از نظر
تعداد داوران

12

رتبه از نظر
تعداد مربیان

7

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

پوریا درینی

ریتینگ: 2408

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز دارابی زاده

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ابتین راینی نژاد

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

صبا شجاعی باغینی

ریتینگ: 1485

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

تهمینه کریمی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

گندم سفیدگرزاده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 197

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 123

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد