رتبه استان کرمان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

5

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

6

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

8

رتبه از نظر
درجه داوران

9

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان کرمان

بالاترین ریتینگ آقایان

پوریا درینی

ریتینگ: 2428

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سیاوش خواجه ئی

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

شایان عزت آبادی پور

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

طوبی برخوری

ریتینگ: 1446

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره خضری مقدم

متولد: ۱۳۴۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

گندم سفیدگرزاده

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان کرمان

تعداد کل مربیان 186

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان کرمان

تعداد کل داوران 114

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد