رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

2

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

17

رتبه از نظر
درجه مربیان

31

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2492

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

احمد یزدان دوست

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

حسین کیانی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

طناز ازلی

ریتینگ: 2110

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

هلیا هادیان

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 304

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 195

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد