رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

3

رتبه از نظر
درجه داوران

21

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

حمیدرضا محمدی

ریتینگ: 2249

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسین کساییان

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

فواد رستمی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

طناز ازلی

ریتینگ: 2041

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهوش خلاقی زاده

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 371

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 217

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد