رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

3

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

15

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

ارشیا محمدیان سیچانی

ریتینگ: 2104

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مصطفی صمدی فروشانی

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

احمد نساجی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه مشهدی

ریتینگ: 1874

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سوفی صراف

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 372

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 228

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد