رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

7

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

4

رتبه از نظر
تعداد داوران

3

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

18

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

ارشیا محمدیان سیچانی

ریتینگ: 2227

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

احمد یاوری

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

احمد نساجی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه مشهدی

ریتینگ: 1842

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نیلوفر شاکری پور

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 370

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 240

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد