رتبه استان اصفهان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان اصفهان

بالاترین ریتینگ آقایان

شاهین لرپری زنگنه

ریتینگ: 2497

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

فیروز عادلی

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آیدین صفری نورین

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

رامیلا واگوهیان

ریتینگ: 1710

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حریر سمالی سیبکی

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پانیذ خورشیدی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان اصفهان

تعداد کل مربیان 349

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اصفهان

تعداد کل داوران 212

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد