رتبه استان ایلام در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

28

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

16

رتبه از نظر
تعداد داوران

29

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

4

رتبه از نظر
درجه مربیان

16

اطلاعات بازیکنان استان ایلام

بالاترین ریتینگ آقایان

مهدی نیکوکار

ریتینگ: 2151

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبداله زرگوش

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بردیا دارابی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

عسل فرضعلی

ریتینگ: 1524

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

رویا ساعدی

متولد: ۱۳۶۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ژینا نصرتی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان ایلام

تعداد کل مربیان 38

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان ایلام

تعداد کل داوران 32

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد