رتبه استان ایلام در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

31

رتبه از نظر
تعداد داوران

28

رتبه از نظر
تعداد مربیان

28

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

3

اطلاعات بازیکنان استان ایلام

بالاترین ریتینگ آقایان

محمود عزیزنژاد

ریتینگ: 1635

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبداله زرگوش

متولد: ۱۳۴۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ایلیا پرواس

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

صدف حیدری

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

صدف حیدری

متولد: ۱۳۸۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

باران خزلی

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان ایلام

تعداد کل مربیان 26

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان ایلام

تعداد کل داوران 27

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد