رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

4

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

12

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

25

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد اصبحی

ریتینگ: 2008

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عباس ایمانی

متولد: ۱۳۳۲

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادمهر محرابی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

فرزانه پیشدار

ریتینگ: 1497

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه شیروانی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

النا احراری

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 140

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 131

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد