رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

11

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

20

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

مرتضی بشنیجی

ریتینگ: 2044

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

جعفر ناظری گهکانی

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سپهر شکرپور

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

مطهره تالانه

ریتینگ: 1618

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

حلما سادات عسکری کیسمی

متولد: ۱۳۵۹

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مدیسا رنجبری

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 93

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 96

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد