رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

8

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

12

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

13

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد اصبحی

ریتینگ: 2034

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدعلی طاهری

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد جواد یگانه

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

یاسمن داودی

ریتینگ: 1735

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه شیروانی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیسودا کنعانیان

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 128

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 118

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد