رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

12

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

11

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

7

رتبه از نظر
درجه مربیان

13

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

عبدالوهاب علیمرادی

ریتینگ: 1900

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدعلی طاهری

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیررضا نیکخواه

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغری

ریتینگ: 1627

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

روح انگیز محقق

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیناز اکبری

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 77

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 89

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد