رتبه استان هرمزگان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

7

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

26

اطلاعات بازیکنان استان هرمزگان

بالاترین ریتینگ آقایان

بابک علیمرادی

ریتینگ: 1900

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدعلی طاهری

متولد: ۱۳۲۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا رحمانی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

یاسمن داودی

ریتینگ: 1723

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آزاده پاسلار

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

صنم افروشه

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان هرمزگان

تعداد کل مربیان 166

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان هرمزگان

تعداد کل داوران 135

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد