رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

13

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

13

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

8

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر مسعود مرادی

ریتینگ: 2256

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

علی اعتصام

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آروین کاظمی نسب

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه خادمی

ریتینگ: 1502

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

عادله فرخ زادی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سوفیا منصور

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 147

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 82

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد