رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

16

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

16

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

19

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

12

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر مسعود مرادی

ریتینگ: 2293

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

احمد صیفی کار

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

مهدی یار اشترانی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

پارمیدا قزاقی

ریتینگ: 1626

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

عادله فرخ زادی

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

راشین احدیان

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 130

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 73

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد