رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

21

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

14

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

12

رتبه از نظر
درجه داوران

10

رتبه از نظر
درجه مربیان

26

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

محمد سینا کوروند

ریتینگ: 2079

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مهرداد جمالی

متولد: ۱۳۳۱

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پویان شفیعیان

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

پگاه طهماسبی

ریتینگ: 1401

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا احمدی

متولد: ۱۳۵۲

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیناز اسدی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 130

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 71

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد