رتبه استان همدان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

16

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

17

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

13

رتبه از نظر
درجه داوران

22

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان همدان

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر مسعود مرادی

ریتینگ: 2293

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حمید پاک خو

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

کیان جباری حسابی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

پارمیدا قزاقی

ریتینگ: 1693

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره عبادیان

متولد: ۱۳۶۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آوا منصوری

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان همدان

تعداد کل مربیان 131

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان همدان

تعداد کل داوران 73

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد