رتبه استان گلستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

10

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

14

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

20

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

5

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان گلستان

بالاترین ریتینگ آقایان

عبدالمجید روحی

ریتینگ: 2220

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

موسی الرضا باباکردی

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سیدعرفان حسینی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

ارنواز فخار

ریتینگ: 1546

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه پیچک

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آدرینا جمال

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان گلستان

تعداد کل مربیان 46

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گلستان

تعداد کل داوران 43

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد