رتبه استان گلستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

20

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

13

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

21

اطلاعات بازیکنان استان گلستان

بالاترین ریتینگ آقایان

پرهام مقصودلو

ریتینگ: 2732

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

رحمن بردی کاظمی

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

باراد انصاری

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

زهرا ربیع پور

ریتینگ: 1757

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پانته آ رحیمی النگ

متولد: ۱۳۸۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

محیصا امیدی

متولد: ۱۳۹۶

اطلاعات مربیان استان گلستان

تعداد کل مربیان 46

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گلستان

تعداد کل داوران 42

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد