رتبه استان گلستان در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

5

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

23

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

22

اطلاعات بازیکنان استان گلستان

بالاترین ریتینگ آقایان

پرهام مقصودلو

ریتینگ: 2701

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید مرتضی امیرلطیفی

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد یونا گرزین

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

پانته آ رحیمی النگ

ریتینگ: 1560

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

معصومه پیچک

متولد: ۱۳۵۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آدرینا جمال

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان گلستان

تعداد کل مربیان 37

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان گلستان

تعداد کل داوران 38

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد