رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

10

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

4

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

10

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

آرتین اشرف

ریتینگ: 2391

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالکریم عبدی

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پویا پارسایان

متولد: ۱۳۹۷

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده فاطمه هاشمی

ریتینگ: 1944

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

هما نیک سرشت

متولد: ۱۳۳۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نازنین فدایی

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 439

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 212

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد