رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

23

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

حسن عباسی فر

ریتینگ: 2392

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد ابراهیم خضری

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا فرامرزی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

نیلوفر نینوائی

ریتینگ: 1589

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

طاهره فروزانی خوب

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روشا صادق پور

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 379

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 141

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد