رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

5

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

6

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

1

رتبه از نظر
درجه مربیان

29

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

حسن عباسی فر

ریتینگ: 2378

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسین احمدی راد

متولد: ۱۳۳۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا راستی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده فاطمه هاشمی

ریتینگ: 1907

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ناهید فردبحرینی

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مهرسا خورشیدی

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 417

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 161

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد