رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

2

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

3

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

4

رتبه از نظر
درجه داوران

18

رتبه از نظر
درجه مربیان

4

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر کوثری نیا

ریتینگ: 2327

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد حسن رستی

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

صهیب فخری

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده فاطمه هاشمی

ریتینگ: 1927

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ناهید فردبحرینی

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

مدیسا راهپیما

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 178

مربی درجه یک

2 نفر

ندارد

مربی درجه دو

8 نفر

7 نفر

مربی درجه سه

108 نفر

53 نفر

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 78

داور درجه یک

2 نفر

11 نفر

داور درجه دو

5 نفر

6 نفر

داور درجه سه

31 نفر

23 نفر