رتبه استان فارس در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

3

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

6

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

5

رتبه از نظر
تعداد مربیان

2

رتبه از نظر
درجه داوران

2

رتبه از نظر
درجه مربیان

24

اطلاعات بازیکنان استان فارس

بالاترین ریتینگ آقایان

حسن عباسی فر

ریتینگ: 2392

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد ابراهیم خضری

متولد: ۱۳۱۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمدرضا فرامرزی

متولد: ۱۳۹۴

بالاترین ریتینگ بانوان

ملینا بحرینی

ریتینگ: 1550

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

غلامرضا سهرابیان

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

پرنیا علوی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان فارس

تعداد کل مربیان 379

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان فارس

تعداد کل داوران 148

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد