رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

11

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

10

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

11

رتبه از نظر
تعداد داوران

8

رتبه از نظر
تعداد مربیان

10

رتبه از نظر
درجه داوران

5

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

امیررضا پورآقابالا

ریتینگ: 2496

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

حسین فریداحمدی نیا

متولد: ۱۳۳۴

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

محمد حسین رضی زاده

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

فاطمه فرهادی

ریتینگ: 1851

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

فاطمه عیوض خانی

متولد: ۱۳۴۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سویل علیمحمدزاده

متولد: ۱۳۹۷

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 185

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 160

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد