رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

15

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

9

رتبه از نظر
تعداد داوران

10

رتبه از نظر
تعداد مربیان

12

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

20

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

اصغر گلی زاده

ریتینگ: 2455

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمدرضا تراب مارالانی

متولد: ۱۳۲۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پارسا آزادی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

سونا سیدطراح

ریتینگ: 1617

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اقدس بکلو

متولد: ۱۳۵۱

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

اسرا عبدالعلی زاده

متولد: ۱۳۸۸

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 103

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 123

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد