رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

2

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

9

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

2

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

20

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

اصغر گلی زاده

ریتینگ: 2455

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

صمد کاظمی پور

متولد: ۱۳۱۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید طاها طباطبائی حسینی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

سونا سیدطراح

ریتینگ: 1617

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

گلناز آزرم

متولد: ۱۳۵۶

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

روژین ریخته گران

متولد: ۱۳۹۳

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 140

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 127

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد