رتبه استان آذربایجان شرقی در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

12

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

7

رتبه از نظر
تعداد داوران

10

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

19

رتبه از نظر
درجه مربیان

19

اطلاعات بازیکنان استان آذربایجان شرقی

بالاترین ریتینگ آقایان

اصغر گلی زاده

ریتینگ: 2457

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

صمد کاظمی پور

متولد: ۱۳۱۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آرمین احمدیان اصل

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

سونا سیدطراح

ریتینگ: 1589

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

اشرف امینی نسب

متولد: ۱۳۴۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

آیلین هراتی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان آذربایجان شرقی

تعداد کل مربیان 68

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان آذربایجان شرقی

تعداد کل داوران 122

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد