رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

26

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

26

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

30

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

17

رتبه از نظر
درجه مربیان

27

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

ابوالفضل رئیسی گهرویی

ریتینگ: 1580

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مجتبی قادری

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

علی رفیعی طاقانکی

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

بهار دارابی

ریتینگ: 1191

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا صالح پور

متولد: ۱۳۶۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار دارابی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 89

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 71

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد