رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

14

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

15

رتبه از نظر
تعداد مربیان

14

رتبه از نظر
درجه داوران

24

رتبه از نظر
درجه مربیان

28

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود کبیری سامانی

ریتینگ: 1829

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالعظیم اسماعیلی

متولد: ۱۳۴۳

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سینا قانی

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

پریسا همتیان دهکردی

ریتینگ: 1282

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

پریسا همتیان دهکردی

متولد: ۱۳۵۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار میرزاخانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 88

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 70

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد