رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

15

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

18

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

11

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

22

رتبه از نظر
تعداد داوران

14

رتبه از نظر
تعداد مربیان

11

رتبه از نظر
درجه داوران

23

رتبه از نظر
درجه مربیان

11

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

محسن فرازنده

ریتینگ: 1872

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد مهدی فلاح

متولد: ۱۳۳۵

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پویان حیدرپور دستگردی

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

مهرنوش انصاری

ریتینگ: 1892

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ترکان چراغی

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

بهار میرزاخانی

متولد: ۱۳۹۱

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 72

مربی درجه یک

1 نفر

ندارد

مربی درجه دو

1 نفر

ندارد

مربی درجه سه

29 نفر

41 نفر

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 57

داور درجه یک

1 نفر

2 نفر

داور درجه دو

1 نفر

4 نفر

داور درجه سه

21 نفر

28 نفر