رتبه استان چهار محال و بختیاری در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

23

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

16

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

27

رتبه از نظر
تعداد داوران

14

رتبه از نظر
تعداد مربیان

15

رتبه از نظر
درجه داوران

18

رتبه از نظر
درجه مربیان

28

اطلاعات بازیکنان استان چهار محال و بختیاری

بالاترین ریتینگ آقایان

مسعود کبیری سامانی

ریتینگ: 1829

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

اردشیر برمایون

متولد: ۱۳۴۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

پارسا کاظمی

متولد: ۱۳۹۵

بالاترین ریتینگ بانوان

صبا پایمرد

ریتینگ: 1357

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

الهه فرازنده

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

لادن ریاحی چلوانی

متولد: ۱۳۹۴

اطلاعات مربیان استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل مربیان 94

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان چهار محال و بختیاری

تعداد کل داوران 74

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد