رتبه استان بوشهر در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

31

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

26

رتبه از نظر
تعداد داوران

17

رتبه از نظر
تعداد مربیان

24

رتبه از نظر
درجه داوران

32

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان بوشهر

بالاترین ریتینگ آقایان

داوود وحدتیان

ریتینگ: 2020

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد محمدیان

متولد: ۱۳۲۸

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرعلی چشم آلوس

متولد: ۱۳۸۹

بالاترین ریتینگ بانوان

سیده آذر عسکری

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیده آذر عسکری

متولد: ۱۳۶۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سیده آذر عسکری

متولد: ۱۳۶۴

اطلاعات مربیان استان بوشهر

تعداد کل مربیان 43

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان بوشهر

تعداد کل داوران 54

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد