رتبه استان بوشهر در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

24

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

23

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

16

رتبه از نظر
تعداد داوران

17

رتبه از نظر
تعداد مربیان

20

رتبه از نظر
درجه داوران

26

رتبه از نظر
درجه مربیان

32

اطلاعات بازیکنان استان بوشهر

بالاترین ریتینگ آقایان

داوود وحدتیان

ریتینگ: 2018

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

عبدالکریم کاوئیان

متولد: ۱۳۳۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

رادین شجاعی مقدم

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

نیلوفر نعمتی فرد

ریتینگ: 1625

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

زهرا دشتی مکان

متولد: ۱۳۶۰

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سارا برامکی

متولد: ۱۳۹۰

اطلاعات مربیان استان بوشهر

تعداد کل مربیان 36

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان بوشهر

تعداد کل داوران 44

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد