رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

30

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

29

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

32

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

32

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

27

رتبه از نظر
درجه داوران

5

رتبه از نظر
درجه مربیان

2

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

امیرحسین مجیدزاده

ریتینگ: 1819

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

پرویز آزادی

متولد: ۱۳۴۶

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

آراد سبحانی سنجبد

متولد: ۱۳۹۲

بالاترین ریتینگ بانوان

سانای تقدیسی

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

ثنا راعی

متولد: ۱۳۸۷

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سانای تقدیسی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 36

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 40

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد