رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

21

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

25

رتبه از نظر
تعداد داوران

24

رتبه از نظر
تعداد مربیان

26

رتبه از نظر
درجه داوران

28

رتبه از نظر
درجه مربیان

27

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

عباس صادقی

ریتینگ: 1974

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

محمد نوری سادات

متولد: ۱۳۴۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرمهدی رشید مردان

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

معصومه بهرامی

ریتینگ: 1220

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شهین منصوری اصل

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

سانای تقدیسی

متولد: ۱۳۸۹

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 36

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 39

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد