رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

27

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

22

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

32

رتبه از نظر
تعداد داوران

17

رتبه از نظر
تعداد مربیان

26

رتبه از نظر
درجه داوران

6

رتبه از نظر
درجه مربیان

1

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

صابر اشرفی نوشنق

ریتینگ: 1593

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

مهران منوچهری

متولد: ۱۳۴۹

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

ایلیا الماس زاده

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

پروین حمیدزاده

ریتینگ: 0

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

شهین منصوری اصل

متولد: ۱۳۳۸

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

طیبه صوری

متولد: ۱۳۷۳

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 40

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 71

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد