رتبه استان اردبیل در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

28

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

22

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

30

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

28

رتبه از نظر
تعداد داوران

23

رتبه از نظر
تعداد مربیان

26

رتبه از نظر
درجه داوران

27

رتبه از نظر
درجه مربیان

22

اطلاعات بازیکنان استان اردبیل

بالاترین ریتینگ آقایان

آروین عادلی اردبیلی

ریتینگ: 2115

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

ابراهیم اژدرمحمدی

متولد: ۱۳۳۷

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

امیرمهدی رشید مردان

متولد: ۱۳۹۱

بالاترین ریتینگ بانوان

سویل عیداضحی

ریتینگ: 1312

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

سیده نسرین خلخالی

متولد: ۱۳۷۴

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

هلیا پوروثوقی

متولد: ۱۳۸۶

اطلاعات مربیان استان اردبیل

تعداد کل مربیان 30

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان اردبیل

تعداد کل داوران 36

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد