رتبه استان البرز در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

8

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

4

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

10

رتبه از نظر
تعداد داوران

11

رتبه از نظر
تعداد مربیان

6

رتبه از نظر
درجه داوران

11

رتبه از نظر
درجه مربیان

9

اطلاعات بازیکنان استان البرز

بالاترین ریتینگ آقایان

امیر حسین جمشیدی

ریتینگ: 2264

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید محمدرضا نقیبی هاشمی

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

بهنود رنجبر

متولد: ۱۳۹۳

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغرزاده

ریتینگ: 1978

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

نسرین یزدی

متولد: ۱۳۵۳

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

نفس اسماعیلی سریزدی

متولد: ۱۳۹۲

اطلاعات مربیان استان البرز

تعداد کل مربیان 196

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان البرز

تعداد کل داوران 122

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد