رتبه استان البرز در ایران

رتبه از نظر
تعداد بازیکن فعال

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن آقایان

9

رتبه از نظر
تعداد بازیکن بانوان

9

رتبه از نظر
مجموع ریتینگ

8

رتبه از نظر
تعداد داوران

9

رتبه از نظر
تعداد مربیان

5

رتبه از نظر
درجه داوران

12

رتبه از نظر
درجه مربیان

5

اطلاعات بازیکنان استان البرز

بالاترین ریتینگ آقایان

مزدک بختیاری کیش

ریتینگ: 2069

بازیکن پیشکسوت فعال آقایان

سید محمدرضا نقیبی هاشمی

متولد: ۱۳۲۰

جوان ترین بازیکن فعال آقایان

سید آروین قاسمی

متولد: ۱۳۹۶

بالاترین ریتینگ بانوان

میترا اصغرزاده

ریتینگ: 2044

بازیکن پیشکسوت فعال بانوان

آمنه احمدی

متولد: ۱۳۵۵

جوان ترین بازیکن فعال بانوان

ملکا خمسه

متولد: ۱۳۹۵

اطلاعات مربیان استان البرز

تعداد کل مربیان 211

مربی درجه یک

ندارد

ندارد

مربی درجه دو

ندارد

ندارد

مربی درجه سه

ندارد

ندارد

اطلاعات داوران استان البرز

تعداد کل داوران 136

داور درجه یک

ندارد

ندارد

داور درجه دو

ندارد

ندارد

داور درجه سه

ندارد

ندارد