لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1927 مصطفی لزومی تهران 113549 12556890
1922 احسان علامیر ویرثق تهران 7374 22500960
1916 علی کدخدایی اصفهان 2913 12539740
1916 علی غیوری فر تهران 19461 22568840
1908 امیررضا خطیبی اصفهان 19734 12599549
1908 البرز باقی‌پور قزوین 9030 12503177
1906 فریدون فرشاد لرستان 14061 12504548
1905 امیر اچاک کردستان 1332 12502944
1904 مهرداد آهوران تهران 12834 12518328
1903 امیرعلی مقصودلو گلستان 15045 12591025
1902 آرمان علیپور لرستان 13911 12528188
1901 امیرعباس ملکی یزد 2436 12580767
1900 امیر کچیان البرز 7866 12506010
1897 نینا همتی زاده البرز 6624 12503916
1895 مرتضی شهلایی تهران 4965 12561835
1894 حمیدرضا بویری خوزستان 18717 12596469
1892 آرین فرمانی انوشه قزوین 19494 22501304
1887 رضا پاشانجاتی خراسان رضوی 4866 12506079
1885 بهرام بهادری بیرگانی خوزستان 24666 12504882
1883 اکبر آقاسی اصفهان 105727 32798628