لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
1979 امین عابدی قزوین 5697 12509884
1977 امیر افتخاری البرز 1374 12504505
1976 زهرا حیدری تهران 15204 12591220
1974 سینا خواجه ئی کرمان 12345 12536431
1971 علیرضا مردانی همدان 9915 12574139
1970 فریبرز میرآقا تهران 42660 12505005
1969 آرش شاهمرادی کرمانشاه 7083 12515841
1965 محمد لطیف پور کرمان 5934 12570001
1961 امید کریمی اصفهان 2283 12547573
1959 حسام شاهمرادی البرز 21744 12530034
1947 سید امیر رضا رضوی خراسان رضوی 31287 22551336
1946 علیرضا نیک پور خوزستان 30075 22546286
1946 شهروز خلیل اللهی کردستان 19587 22500146
1945 امیر چرخستانی لرستان 9507 12501875
1943 ادیب قاسم کریمی کردستان 3981 12524913
1942 شایان ایمن اصفهان 101173 42550025
1941 آیدین عبداله زاده آذربایجان شرقی 9708 12530077
1935 عمادالدین موسوی زنجان 7314 12522031
1933 سینا صائمی آذربایجان شرقی 31122 22551344
1931 محمدصادق مرزوقی گیلان 1125 12502430