لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2137 حمید دهقانی خراسان رضوی 5265 12500992
2137 امیرعلی غفوریان تهران 1677 12533831
2135 مجتبی چیذری تهران 19923 12525766
2133 کوشا جافریان تهران 4863 12507440
2132 شاهین جوانی قزوین 6546 12552658
2131 علی رضا سالمی فارس 15438 12552470
2129 بهمن کارگشا تهران 108553 12503452
2128 حسین نیک پور قنواتی خوزستان 9501 12507067
2127 محمدمهدی چواری کرمانشاه 4020 12542563
2123 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2123 محمد وحیدی تهران 21594 12500275
2123 محمد سینا کوروند همدان 3900 12553026
2122 میترا اصغرزاده سارخانلو البرز 15216 12583111
2120 حامد بهروزی مقدم کرمان 3474 12574392
2120 هیمن فتحی کردستان 4545 12512362
2119 ابراهیم حق شناس گتابی تهران 1020 12500828
2118 آنوشا مهدیان اصفهان 2706 12571490
2115 حسن مهدوی قزوین 15486 12580120
2115 رضا اخگری تهران 2589 12518344
2115 ماهان بانشی فارس 3276 12562220