لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2085 مجتبی وحدانی فارس 7296 12511749
2084 حمیدرضا اسماعیلی فارس 9678 12504335
2082 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2082 محمدرضا پورعراقیان مرکزی 2028 12507121
2081 مهیار نجفیان پور البرز 18621 12512087
2080 ایلیا اموری سرابی البرز 5532 12560987
2078 محمد مهدی محمدی مازندران 2331 12539996
2077 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2077 حمیدرضا امینی اصفهان 14082 12504360
2076 حمید شافعی کادیجانی تهران 12780 12502804
2076 عبدالله بودش البرز 16857 12510076
2074 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2073 عبداله نادری جلودار مازندران 5796 12504629
2073 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2071 سامان فرشادی فر لرستان 10353 12516015
2071 محمود پیرواولیا تهران 102589 12500135
2069 فرشید سبحانی گیلان 6099 12500453
2069 مزدک بختیاری کیش البرز 2304 12500950
2067 آرتین اشرف فارس 23238 22514805
2065 امین جعفریان تهران 5073 12518530