لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2125 مجتبی ملکی البرز 3687 12515060
2125 علی پیلوایه تهران 6249 12506443
2123 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2122 ماهان رمضانی طشی گیلان 3453 12572713
2118 مزدک ارزانی پور خوزستان 32301 12537624
2117 مهیار نجفیان پور البرز 18621 12512087
2117 محمدرضا اپروز فارس 9711 12503100
2116 بهروز رزاقی البرز 7131 12526037
2115 آروین عادلی اردبیلی اردبیل 3378 12524670
2110 مبین توانا گلستان 12297 12512605
2110 امیر ملکی البرز 2025 12502413
2109 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502
2106 شاهین جوانی قزوین 6546 12552658
2105 محمد جواد خورشیدی مازندران 31182 22552588
2105 مصطفی مرادی قم 1069 12507806
2104 آرین برادران تمدن گیلان 16674 12595837
2104 علیرضا مبارک نژاد گیلان 36102 22567828
2104 علی صفیری اصفهان 7035 12570761
2103 کاویان داداش زاده گیلان 4875 12500410
2103 سعید عربی کسرینه خراسان رضوی 4896 12505188