لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2114 حسین نیک پور قنواتی خوزستان 9501 12507067
2113 محسن وقار گیلان 6348 12502006
2112 آرتین دولتی گیلان 41814 42503205
2111 صاحبعلی عطانژاد آذربایجان شرقی 6447 12506664
2107 مهدی امینی زاده کرمان 2178 12552860
2105 مهدی خادمی فارس 31236 22552170
2101 سیده پریماه جلالی مازندران 4368 12561991
2101 سعید پیرملکی خراسان رضوی 15054 12502995
2100 ابوالفضل کاظمیان اسکی مازندران 1785 12539791
2100 پارسا خالصی فارس 2406 12557951
2097 چنگیز رضایی خیرآبادی چهار محال و بختیاری 5667 12560030
2096 فریدون عزتی گیلان 5781 12500470
2094 ساسان ربیعی فارس 1623 12506095
2093 عباس خاکپور تهران 1147 12500097
2091 علی امیری تهران 6501 12505641
2086 روزبه رستمی تهران 18675 12511471
2085 محمد سینا کوروند همدان 3900 12553026
2084 مهران اعظمی کیا اصفهان 9672 12502502
2081 پرویز خزاعی خراسان رضوی 21456 22507094
2080 محمد ایزدی البرز 30009 22546383