لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 روشنک روشن طبری تهران 4905 12508560
0 رادین کریم پور مازندران 105992 36708062
0 محمد مبین اسماعیلی همدان 24327 22515208
0 امیرمحمد نیک عهد فارس 111851 36721174
0 روناک چترابگون گلستان 105696 32743114
0 سید سجاد حسینی خراسان رضوی 107520 32768109
0 بهنام محمودی راد تهران 106102 36707716
0 ایمان رجائی نژاد فارس 106208 32799861
0 محمد جواد هندیجانی خوزستان 106983 32768311
0 محمدمهدی خشنو مازندران 106917 32778724
0 منصور شایگان آذربایجان غربی 29211 12519987
0 محمدمهدی عباسی آبلویی مازندران 111151 36727890
0 حمیدرضا نادری فارس 106356 32798989
0 سوسن عسکری خراسان رضوی 106532 32798547
0 امیرحسین منصوری رضی البرز 107307 32761996
0 روح الله امینی فارس 107181 32763590
0 ساجده رجبی پور کرمان 109807 36727440
0 احسان حیدری تهران 110312 36706159
0 نرگس فیروزمند خوزستان 107057 32766815
0 حمیدرضا خاتمی مقدم مازندران 3381 42542359