لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 محمد رضا علیدادی خوزستان 107151 32766424
0 سمیره نایبی خوزستان 34437 22562273
0 الهام حجابی دوم خراسان رضوی 112125 36720909
0 نسیم احمدی ایلام 106987 12545120
0 رامین عموزادمهدیرجی مازندران 105188 36710520
0 محمد قاسمی خراسان شمالی 1188 12588300
0 علیرضا شاخی خوزستان 105537 32733780
0 مهناز قلاوند خوزستان 106065 36707856
0 کیوان کاظمی اصفهان 105394 4255483
0 سید امیر غنیمت کیش 108241 32775245
0 ایمان مومنی لرستان 106318 32754744
0 زینب مروتی پور قلعه شیخی خوزستان 107077 32766718
0 باربد صحرائی تهران 105796 32751664
0 مینا طاهری اصفهان 10113 22527940
0 عاطفه داریوشی خوزستان 105066 32740042
0 سعید محمد رضایی مرکزی 19113 12598500
0 محمد حسین امجد خوزستان 107054 32766947
0 فاطمه اخروی آذربایجان شرقی 106132 42587417
0 سعید پاسار کرمانشاه 108998 36707082
0 فاطمه گرامی قزوین 108724 32799683