لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سارینا سادات موسوی البرز 114582 --------
0 سیاوش جابری ایلام 108056 32774230
0 رمضانعلی رودیان خراسان رضوی 112543 36722880
0 ملینا صفری البرز 113410 --------
0 سیدحسین موسوی قم 114566 --------
0 احسان اسدلو آذربایجان شرقی 112113 36720844
0 علیرضا شهامت منش فارس 110570 36707465
0 مریم علوی زاده یزد 109388 32760078
0 دیانا ابراهیمی تهران 109253 32793472
0 محمد معین امینی تهرانی خراسان شمالی 112827 36730262
0 متین حسن نژاد فرد فارس 111384 --------
0 آرشیدا زمانی نسب البرز 104537 32771258
0 آرش معطی تهران 111740 36720208
0 آپتین میرالی البرز 109846 32771177
0 بهروز عبدالله پور امجری کرمان 107554 32758308
0 کیمیا ابراهیمی فر خراسان رضوی 109677 36707007
0 هادی محمد علی پور فدافن خراسان رضوی 112183 36721565
0 آسیه بنائیان خلیل آباد خراسان رضوی 112185 36721581
0 بنیامین قاسم پور گلستان 113377 36736821
0 سویل خانی البرز 114192 --------