لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 نورا محکم کار تهران 107629 32768818
0 حسین غنی پور آذربایجان شرقی 107633 32768826
0 مینا مرتضی نژاد خراسان رضوی 107634 32769601
0 جواد جنگی خراسان جنوبی 107635 --------
0 فرشاد اکبری خراسان جنوبی 107636 32769610
0 مشکات حسینی خراسان جنوبی 107643 32769628
0 زهرا ابراهیمی خراسان جنوبی 107649 42595304
0 وحید رستم زتده خراسان جنوبی 107650 32769636
0 بردیا پور خراسان جنوبی 107651 --------
0 فرزام دادخواه مازندران 107655 --------
0 رئوف نظری نژاد تهران 107657 32768729
0 بهداد تقی زاده کردکندی تهران 107658 32768737
0 معصومه اکبرپورمیری آذربایجان شرقی 107663 42548055
0 محمد مهدی موحدی نیا خراسان شمالی 107667 32768745
0 سید حسین سیدزاده دربندی آذربایجان شرقی 107668 32768753
0 پرنیا کدخدایی خراسان جنوبی 107669 32768761
0 احسان قربانی خراسان جنوبی 107670 32768524
0 سید علیرضا پاسبان خراسان جنوبی 107671 32768532
0 سید محمد حسین فاطمی خراسان جنوبی 107672 32768540
0 سعید گلشنی زاد آذربایجان غربی 107677 22569731