لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 موسی جعفری فرشمی گیلان 106424 --------
0 محمد نقدی یوسف آبادی گیلان 106425 --------
0 محمد صدرا حق شناس زنگل بره مازندران 106427 --------
0 سوگل عظیمی یانچشمه خوزستان 106429 --------
0 مهدی کشمیریان تهران 106434 --------
0 سید محمد حسینی معتمدی تهران 106436 --------
0 پارسا مرادی تهران 106437 --------
0 حمید اعظمی تهران 106440 --------
0 محمدحسین باقری تهران 106442 --------
0 زهرا صالح کوشالی کیش 106445 --------
0 نرجس پور سیاحی خوزستان 106448 --------
0 رانیا محبی خوزستان 106449 32754094
0 محمد سپهر امیری خوزستان 106450 32733577
0 علی نصیری خوزستان 106451 --------
0 حسین واشقانی تهران 106454 --------
0 امیر فرهنگیان فارس 106455 --------
0 پریسا ملک محمدی کیش 106458 --------
0 تینا ذاکری کیش 106468 --------
0 آنیسا رزاقی مازندران 106469 --------
0 آرمین قائی پاشا تهران 106471 --------