لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 امیر رضا جعفری خسروآبادی اصفهان 102207 32743734
0 پانیک رضائی هرمزگان 122842 --------
0 وریا وحدتی کیش 119983 --------
0 محمدطاها شریفی رضوی تهران 122305 --------
0 ملیسا انگشتری آذربایجان غربی 121630 --------
0 محمدامین شاطر قم 119517 --------
0 ایلیا انفرادی البرز 119771 --------
0 علیرضا پورصدیقی نعمتی تهران 120475 --------
0 ایمان پورسلان البرز 122468 36799602
0 احسان پورسلان البرز 122573 36799599
0 محمد اسماعیل زاده طوسی خراسان رضوی 124155 --------
0 سبحان واعظ زاده دهقی اصفهان 123694 --------
0 کیان روشنی اصفهان 123277 --------
0 آیناز فکری هرمزگان 122260 --------
0 پرهام سعیدی اصفهان 117972 --------
0 امید شیخ توفیق آذربایجان غربی 122823 --------
0 رمضانعلی رودیان خراسان رضوی 112543 36722880
0 کوروش محمدی گوشکی هرمزگان 123236 --------
0 حسام الدین سالمی زاده هرمزگان 120114 22585362
0 سروش میرزایی تهران 124906 --------