لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 کیارش رحمانی منزکی تهران 105319 --------
0 امیررضا شاکری تهران 105320 --------
0 علی اکبر خوش ویشکایی تهران 105321 --------
0 محمد رادین امینی هرندی تهران 105322 --------
0 سینا سعیدی ورنامخواستی اصفهان 105323 --------
0 محمدحسین پورزیتانی تهران 105324 --------
0 الهام افتاده خراسان رضوی 105325 --------
0 میثم خداپرست خراسان رضوی 105326 --------
0 بهناز دادخواه خراسان رضوی 105327 --------
0 علیرضا افتاده خراسان رضوی 105328 --------
0 محمدپارسا سلمانی تهران 105329 --------
0 امیرحسین پاسبان خراسان رضوی 105330 --------
0 مجتبی نوری تهران 105331 --------
0 مرتضی محمدپور تهران 105332 --------
0 شهرام امینی تهران 105333 --------
0 جواد پوراحمد تهران 105334 --------
0 علیرضا خانزاده تهران 105335 --------
0 سمیه ارجمند خوزستان 105337 --------
0 مهدیار اعظم نور خراسان رضوی 105338 --------
0 نازنین رقیه پورسمنانی خراسان رضوی 105340 --------