لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 امیرحسین کهوری زاده احمدی کرمان 104395 --------
0 آوا جوکاریان فارس 104398 --------
0 نازنین صادقی فارس 104400 --------
0 ثمین نوروزی فارس 104402 --------
0 یاس اقتداری فارس 104403 --------
0 سوگند سالک نژاد فارس 104404 42573009
0 هانیه خسروی نیا فارس 104405 --------
0 علیرضا خسروی نیا فارس 104406 --------
0 الناز عوض پور فارس 104407 --------
0 مهسا نظریان نائینی تهران 104411 --------
0 عباداله فتاحی پور ایلام 104414 42593000
0 نیلوفر عباسی لرکی خوزستان 104421 --------
0 کسری خنجری کاکاوندی هرمزگان 104422 --------
0 هدیه حسینی هرمزگان 104423 --------
0 محمد گروهی هرمزگان 104424 --------
0 علیرضا علیزاده مازندران 104425 --------
0 اشکان قشقائی خوزستان 104426 32733682
0 محمد سام اسدی خوزستان 104427 32733585
0 آرتین اخوان بازفتی خوزستان 104428 --------
0 کسری زارعی خوزستان 104429 32733810