لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 امین امیدی اصفهان 121670 --------
0 مولود عیسی خراسان رضوی 28041 22538909
0 محمد رضا شریفی خراسان رضوی 128013 --------
0 مریم قربانی مرکزی 19752 12599573
0 امیر حسین تیموری خجسته همدان 111056 --------
0 سینا آقائی همدان 133434 --------
0 کارن بابای علی آبادی خراسان شمالی 132574 --------
0 احسان تابع جماعت اصفهان 31956 --------
0 امیررضا ذکریائی مازندران 131456 --------
0 محمد صدرا حقی تهران 127360 --------
0 هستی کاووسی مازندران 128488 --------
0 آرتین کریمی البرز 119740 --------
0 علی عبدالخالقی البرز 123998 --------
0 علی ابراهیمی تهران 128241 --------
0 سارا بهمنی تهران 128135 --------
0 کوین براتی مسیحی تهران 117909 --------
0 ناصر علافان خراسان رضوی 16731 12585130
0 افشین محمدی آلاگوز تهران 108433 --------
0 علیرضا منصوریار البرز 131872 --------
0 هوراد مفتاحی مازندران 133342 --------