لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 ملودی فرهنگ کردستان 104555 36705055
0 محمد صحرایی همدان 113939 --------
0 پویان شفیعیان همدان 112663 36727628
0 دانیال خوش باور راد همدان 101128 44511
0 محمدمهدی بردبار همدان 121902 32764014
0 نیما مرادیان همدان 113795 --------
0 صادق صیدی کرمانشاه 119918 --------
0 علی عبادی البرز 117378 --------
0 علی شهبازی همدان 100246 42597722
0 محمدرضا عزیزیان ایلام 118584 --------
0 غزل نقی پور ایلام 116260 36732290
0 محمدطاها لطفی ایلام 118592 --------
0 صبریه شیرخانی تهران 112624 36723525
0 عباسعلی محمدی ایلام 117291 --------
0 محمدطاها پورشب ایلام 114342 36732320
0 آریامن زینی وند ایلام 119083 --------
0 رادین رضائی ایلام 121695 --------
0 نازنین زهرا تسلیمی همدان 120861 --------
0 ابوالفضل زندیه همدان 108742 32794835
0 پرنیا آزموده کرمانشاه 121861 --------