لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 ایلیا دادآفرین ایلام 112920 36734764
0 محمدصدرا رجبی مرکزی 113590 36758248
0 هستی امیدیان ایلام 116249 36733571
0 علی طالبی ایلام 114241 --------
0 آرمین احمدی کردستان 113103 --------
0 محمد ملکی همدان 120385 --------
0 طاها اعظمی کرمانشاه 119024 --------
0 برومند مرادی سازی کرمانشاه 105415 36709530
0 فاطمه طوسی مرکزی 119513 --------
0 طاها آزادی همدان 112479 36722952
0 کیارش گلزاریان همدان 109315 36703303
0 سحر درویشی ویژه تهران 114540 --------
0 محمد خدا ویسی کرمانشاه 121020 --------
0 طنین نصرتی ایلام 117961 --------
0 مریم کاظم زاده ایلام 120744 --------
0 سید حجت حسینی ایلام 100134 32794886
0 امیرحسین یاری ایلام 117377 --------
0 ترنم صفری مرکزی 111720 36717541
0 آرشام حسینی کردستان 120561 --------
0 باران پیرویسی کردستان 109760 32715803