لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مهدی معتمدی نسب مرکزی 117556 --------
0 رضا عبدالملکی همدان 119691 --------
0 پریا لطفی ایلام 107538 32767218
0 زینت شریفی مرکزی 114138 --------
0 محمد متین کیانی فتوت همدان 120214 36768472
0 طاهره عبادیان همدان 120812 --------
0 مجتبی ساریخانی همدان 121609 --------
0 حسین تاج بخش زنجان 120762 --------
0 سارا روشنی ایلام 107966 32774443
0 پوریا بزازی کردستان 18966 12598313
0 معصومه فرامرزی ایلام 8196 32761325
0 سهیلا عنبری ایلام 118403 --------
0 محمد شمسیان کرمانشاه 38646 22594795
0 رضا سارایی ایلام 102751 32734182
0 محبوبه حشمتی مرکزی 112330 36723304
0 مسعود نظری البرز 122099 --------
0 علی آزادی همدان 111022 36710938
0 امیرعباس ترکاشوند همدان 121683 --------
0 آرمیتا ترکاشوند همدان 120596 --------
0 صدف حیدری ایلام 110414 36710954