لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 پرهام رحمتی مرکزی 108994 32789416
0 احسان روشنی ایلام 117346 --------
0 رویا ساعدی ایلام 118301 --------
0 سمانه سلیمانی مرکزی 114128 --------
0 زهرا فیاضی لرستان 117793 --------
0 محمد جواد میرزایی همدان 106041 32707524
0 سیدمحمد سیدحسینی همدان 7293 22513086
0 علیرضا ملکی همدان 116156 --------
0 شاهین کرمی کرمانشاه 21471 12529656
0 پارسا آزموده کرمانشاه 115319 --------
0 شایلین کاظمی مرکزی 121994 --------
0 آرین نیک پی مرکزی 101879 32718900
0 مهناز میلادی کردستان 115009 --------
0 مهران جهانتابی کردستان 113100 --------
0 عبداله رشیدی کردستان 120242 --------
0 شاهان رهبر کردستان 119911 --------
0 آزاد سلطانی کردستان 115321 --------
0 عباس ویسی کرمانشاه 119916 --------
0 مهدی معتمدی نسب مرکزی 117556 --------
0 رضا عبدالملکی همدان 119691 --------