لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مصطفی مهدی زاده ایلام 121634 --------
0 آریا حسینی همدان 121608 --------
0 مصطفی ایوبی کردستان 115371 --------
0 مجید بک‌جانی مرکزی 112329 36723290
0 شقایق توسلی همدان 122057 --------
0 سروه صفیاری کردستان 101239 --------
0 حامد علی بلندی همدان 103295 --------
0 مصطفی سلیمانی آرا همدان 37425 22589619
0 دانیال شاهسوند همدان 101943 32712766
0 محمد سروش بهرامی شاهد همدان 105875 32726570
0 امیرعلی ارجمندی همدان 120474 --------
0 کیان جباری حسابی همدان 118361 --------
0 امیر احسان خدائی همدان 107985 32774370
0 عادل تدین‌فر اصفهان 120026 --------
0 هانا اعظمی کرمانشاه 119913 --------
0 امیرمسعود شاهرضایی کرمانشاه 119908 --------
0 وحید عزیزی نصرآبادی تهران 118602 --------
0 تبسم رضائی نیا ایلام 118677 --------
0 کیامهر محمدی ایلام 117354 --------
0 بردیا دارابی ایلام 121624 --------