لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مصطفی ایوبی کردستان 115371 --------
0 مهدی قادری هرسینی کرمانشاه 116467 --------
0 مجید بک‌جانی مرکزی 112329 36723290
0 سروه صفیاری کردستان 101239 --------
0 حامد علی بلندی همدان 103295 --------
0 مصطفی سلیمانی آرا همدان 37425 22589619
0 دانیال شاهسوند همدان 101943 32712766
0 محمد سروش بهرامی شاهد همدان 105875 32726570
0 مهران زاهری همدان 37011 22584706
0 محمد هانی حبشی همدان 107984 32774362
0 امیر احسان خدائی همدان 107985 32774370
0 امیرعلی خرواری همدان 105780 36708747
0 وحید عزیزی نصرآبادی تهران 118602 --------
0 تبسم رضائی نیا ایلام 118677 --------
0 عبداله زرگوش ایلام 111123 36711225
0 متین شادیوند ایلام 110854 36714178
0 پرهام رحمتی مرکزی 108994 32789416
0 احسان روشنی ایلام 117346 --------
0 رویا ساعدی ایلام 118301 --------
0 سمانه سلیمانی مرکزی 114128 --------