لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2317 شجاعت قانع گرده تهران 5988 12500313
2316 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2311 محمد اکبری گلوردی مازندران 9813 12513121
2298 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2294 آبتین عطاخان قزوین 18840 22502203
2279 وحید خالصی زنجان 12912 12505366
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2264 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2255 سید کیان پورموسوی مازندران 14577 12585807
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2234 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2222 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2217 عبدالمجید روحی گلستان 8802 12513555
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 علی رضا بساق زاده خوزستان 28659 22546731
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979
2213 اناهیتا زاهدی فر تهران 1893 12560715
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669