لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
2322 آرمان پورقنبرزاد لشت نشا تهران 1713 12540200
2317 شجاعت قانع گرده تهران 5988 12500313
2316 آرمان حاکمی تهران 25104 22520805
2311 محمد اکبری گلوردی مازندران 9813 12513121
2298 آراد نظری ارم ساداتی گیلان 3132 12577324
2296 عامر امینی کیاسری مازندران 2220 12501573
2294 مهرداد اردشی تهران 7026 12502030
2282 مهدی حسینی پور خوزستان 9798 12506850
2270 محمد جعفر کامبوزیا تهران 1000 12500186
2264 امیر حسین جمشیدی البرز 10824 12552941
2250 شادی پری در تهران 2853 12500666
2234 امیرحسین کاشفی تهران 3618 12557935
2222 پویا ماری اوریاد فارس 7893 12504726
2217 محمدحسین شمسی مرکزی 1497 12507326
2215 احمد ابراهیمی تهران 37587 12502979
2212 مهدی مهدوی راد تهران 7302 12502669
2204 پدرام دلیری سوسفی قزوین 12327 12576450
2183 مرتضی عسگری آذربایجان شرقی 6792 12501638
2162 سیدجمال حسینی عطار خراسان رضوی 5115 12503355
2159 رضا روزبیان تهران 18867 12508012