لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 علی روشنی البرز 109380 32796552
0 زهرا شاکری فارس 117552 --------
0 ثنا غلامی کهگیلویه و بویر احمد 119140 --------
0 امیرسامان بهمنی فارس 103520 36704881
0 سعیده احراری فارس 117983 --------
0 مرضیه محمدی کرمان 102439 --------
0 محمدمتین خازنی پور هرمزگان 113027 --------
0 داور محمودی تبار کهگیلویه و بویر احمد 119230 --------
0 مریم خادم حمزه یی فارس 118942 --------
0 رویا امینی فارس 118894 --------
0 حسام پورعباس هرمزگان 117488 --------
0 اکبر بانشی هرمزگان 109262 32790821
0 عرشیا قیام دوست هرمزگان 118850 --------
0 ایلیا کیوان شکوه کهگیلویه و بویر احمد 119336 --------
0 محسن کوثری کهگیلویه و بویر احمد 112677 36727652
0 رکسانا امیدوار فارس 100248 42598672
0 علیرضا کیهانی نسب فارس 103502 32744048
0 امیرمحمد آریان نیک فارس 34992 22578668
0 رادین پیروی فارس 113517 --------
0 آرتین یگانه فارس 104822 32785623