لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 مریم موسی زاده کیش 108664 32788614
0 نرگس نوشادپور تهران 112747 36734330
0 سپهر شیرازی تهران 117971 --------
0 معصومه ذولفی زاده هرمزگان 111098 36719501
0 مهرداد مرادی لرستان 114111 --------
0 آرش فرخنده هرمزگان 115484 --------
0 محمدرسول جهانبخشی خوزستان 117424 --------
0 محمد مهدی گل هاشم سمنان 102984 32782888
0 رایا رضایی تهران 115965 22566457
0 محمد فراز ذکایی تهران 117230 --------
0 حسام حسن دوست البرز 118351 --------
0 بهراد نیک شیجانی هرمزگان 115907 36757250
0 پریناز دهقانی تهران 22845 22512900
0 آرش امیری نسب خوزستان 117359 --------
0 فرناز درختی آذربایجان شرقی 115842 --------
0 محسن مسلمی هرمزگان 103381 42582610
0 آرین ارض پیما تهران 115725 --------
0 احمدرضا حیدری یزد 116046 36759228
0 محمد حسین امجد خوزستان 107054 32766947
0 امیرعباس وطن خواه شربیانی تهران 115914 --------