لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سمیه صفار هرمزگان 105760 --------
0 محمدرضا شیخ الاسلامی کرمان 106734 32792735
0 ثنا کردبچه تهران 110413 36706086
0 محمد رضا رستمی ایلام 116214 --------
0 فرزاد ولی زاده تهران 104006 32787286
0 ایلیا ترابی تهران 115780 36757500
0 متین کردبچه تهران 101523 42538858
0 سام زراعتی نیشابوری اصفهان 114985 42533163
0 مهدی شکارشندی تهران 116011 36758485
0 فاطمه نورالدینی بابتنگلی کرمان 116248 --------
0 حامد ده‌نوی تهران 115579 --------
0 فوزیه رئیسی هرمزگان 115648 --------
0 علیرضا گراوند تهران 116543 --------
0 مهسا گذشتی تهران 12672 22517456
0 مهسا زارعی تهران 117149 --------
0 آمنه روئین تن هرمزگان 109460 36728470
0 پارسا اسلامی کرمان 117781 --------
0 ندا نظری البرز 118223 --------
0 رامینا آتشگاهیان خراسان رضوی 101641 --------
0 سما السادات فانی زاده تهران 117467 --------