لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 پویان واصلی کهگیلویه و بویر احمد 100727 42537258
0 امیر محمد گرجی زاده کهگیلویه و بویر احمد 119358 --------
0 هادی رحمانی هرمزگان 109135 --------
0 آرش صادقی هرمزگان 34449 22577777
0 آرش منصوری بحرانی هرمزگان 42036 42520401
0 عرفان مازی هرمزگان 118239 --------
0 هاشم ذاکری گورزانگی هرمزگان 118757 --------
0 زینب ترکمانی هرمزگان 118053 --------
0 عبدالحمید منصوری بوشهر 118185 36762466
0 آریا قایدزادگان بوشهر 110296 36735094
0 مهدی یگانه هرمزگان 117567 --------
0 حسن طاهری فارس 115119 --------
0 فاطمه شاکری فارس 118028 --------
0 محمدمهدی غفاری فارس 110847 36707708
0 امیرحسین سعیدیان فارس 100091 36734080
0 عباس زائری نیا هرمزگان 101854 --------
0 سهراب شمس الدینی هرمزگان 27681 22537376
0 آمنه رحیمی هرمزگان 115646 --------
0 زهرا جعفری نیا فارس 118096 --------
0 امیر اله دادی هرمزگان 119219 --------