لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 جانان جوانمردی فارس 112481 --------
0 علی زارع فارس 116230 36758400
0 مریم منصوریان فارس 106534 32798555
0 شعله یعقوبی یزد 23148 12535885
0 آرتا فتحی کروش فارس 112306 36721930
0 علی بهرامی فارس 117515 --------
0 سروش ابراهیمی فارس 112190 36721638
0 محمد طالبی فارس 114387 --------
0 سعید نجف زاده فارس 107268 32768222
0 فاطمه خنیا فارس 105336 --------
0 محمدماهان طاقدیسی فارس 117579 36762300
0 صدیقه خدادادی پور فارس 118155 --------
0 زهرا محمدی راد فارس 24645 22517120
0 محمدامین شریفی فارس 100752 32766157
0 آرمان الحانی فارس 118216 --------
0 محمد حسین محمدی فارس 117120 --------
0 ویهان جوکار فارس 114046 36757195
0 منوچهر مظفری کهگیلویه و بویر احمد 9744 22594574
0 عبدالرسول خاوند کهگیلویه و بویر احمد 108271 32770340
0 امیرهمایون صمدی کهگیلویه و بویر احمد 119387 --------