لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 سمیه یوسفوند لرستان 117660 --------
0 محمد صدرا لرستان 118156 --------
0 سینا اسماعیلی لرستان 116946 --------
0 محمدسجاد دباغ خوزستان 115516 --------
0 فاطمه کشاورز لرستان 117640 --------
0 صبا درویشی لرستان 117683 --------
0 امیرعلی باغبان خوزستان 105459 32772955
0 حسن رضائی حاجی ور خوزستان 112826 --------
0 علی حسین جوکار لرستان 116912 --------
0 سعید البوغبیش خوزستان 33255 22575456
0 امیر محمد میرزا باقی تهران 110467 36705918
0 حمیدرضا باقری مالک آبادی خوزستان 104233 32733615
0 موسی حیدری هرمزگان 118416 --------
0 یوسف کهن زاهدانی فارس 114941 --------
0 عقیل هنرمند فارس 106947 32768273
0 نرگس نوروزی‌فرد تهران 117102 --------
0 صبا روحی نژاد فارس 118910 36767530
0 ایلیا مال احمدی فارس 116059 36757187
0 عبدالوهاب طالب پور هرمزگان 106465 --------
0 احسان محمودی تبار کهگیلویه و بویر احمد 119286 --------