لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 محمد ویسی کرمانشاه 117202 36762113
0 رز اکبری زمانی اصفهان 109556 36711012
0 مهدی منصورکیایی مازندران 118275 --------
0 مرتضی عبداله زاده فارس 117621 --------
0 حسن دیانت فارس 102176 --------
0 امیرحسین پورسلیمانی فارس 115554 --------
0 کیانا رستم زاده دهخوارقانی تهران 118650 --------
0 عرفان ایزدی فارس 118659 --------
0 علی جاماسب هرمزگان 111006 36735191
0 ویهان صادقیان اصفهان 120344 --------
0 حمزه طاهر دولت آباد آذربایجان شرقی 117082 --------
0 ابوالفضل قاسمی دوست تهران 119494 --------
0 مهدی رضا مریدعلی تهران 117688 --------
0 امیرحسین محمدزاده تهران 117929 --------
0 سید نیما فاطمی تهران 117065 --------
0 امیررضا سعیدی ایلام 112415 36722936
0 شبنم شکوری روشت تهران 116786 --------
0 سحر مسقطی مازندران 118035 --------
0 علی علیشاهی خراسان رضوی 118680 --------
0 شهرزاد طاهرزاده هرمزگان 119626 --------