لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 جانان جوانمردی فارس 112481 --------
0 محمد حسین مسیح زاده مهارلوئی فارس 133820 --------
0 پوریا پژمان فارس 128611 --------
0 سید مانیاد سقایت فارس 124909 --------
0 امیرحسین نصیری ششده هرمزگان 122676 --------
0 نواب طاهری هرمزگان 129815 --------
0 محمدرضا استادی فارس 124499 --------
0 رامین عباسی فر فارس 128313 42764629
0 شعله یعقوبی یزد 23148 12535885
0 موحد ابراهیمی هرمزگان 129589 --------
0 محمد رضوی فارس 127652 --------
0 فراز قائدی هرمزگان 129387 --------
0 منوچهر امینی فارس 124397 --------
0 آیدا طیبی پور فارس 123535 --------
0 ازل جاویدقراچه فارس 121350 --------
0 محمدعارف کشاورز فارس 121504 --------
0 امین رحیمی فارس 120082 --------
0 طیبه کشاورزی فارس 131154 --------
0 صادق اله دادی فارس 130487 --------
0 زهرا محمدی راد فارس 24645 22517120