لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 امیرحسین فقیهی فر تهران 124396 --------
0 باربد الماسی البرز 130928 --------
0 امیر نصرتی ایلام 131336 --------
0 حمید بروجردی مرکزی 36486 22579982
0 غلامرضا گرگوند مرکزی 128560 1774
0 محمد مهدی دارابی ایلام 128061 --------
0 پیمان نادری کردستان 115364 --------
0 محمد صحرایی همدان 113939 --------
0 زینب نظام الاسلامی همدان 115350 --------
0 میترا عزیزی همدان 108091 32776020
0 دانیال خوش باور راد همدان 101128 44511
0 علی عبادی البرز 117378 --------
0 علی شهبازی همدان 100246 42597722
0 سوفیا منصور همدان 129054 --------
0 صبریه شیرخانی تهران 112624 36723525
0 بابک چشمه چاهی ایلام 130770 42744610
0 خیراله جهانگیری ایلام 121672 --------
0 محمد رضا جوادی ایلام 9981 12589330
0 هورسا دژآگه کرمانشاه 121654 --------
0 پرنیا آزموده کرمانشاه 121861 --------