لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 حسن عرب زاده بوشهر 124567 --------
0 علی صیاد غجه بیگلو هرمزگان 122943 --------
0 سید رادبد یگانه فارس 105527 32744242
0 امین رحمانیان کوشککی فارس 125841 --------
0 مهدی بختیاری هرمزگان 130371 --------
0 ندا سروش حقیقی فارس 117204 --------
0 تمنا یگانه هرمزگان 119651 --------
0 سعداله نظزی فارس 131640 --------
0 هومان هوشمندی کهگیلویه و بویر احمد 119493 --------
0 بهار عربلو خوزستان 117480 --------
0 حجت اله میرزائی هرمزگان 124678 --------
0 حسین ساحلی زادگان هرمزگان 132846 --------
0 عبداله ملاحی زاده هرمزگان 130228 --------
0 حسین انصاری هرمزگان 27645 22537252
0 داریوش زارعی هرمزگان 132761 --------
0 رضا حیدری هرمزگان 124423 --------
0 فضل الله حسین پور رودانی هرمزگان 42249 --------
0 حسین رزاق پور فارس 131618 --------
0 سجاد پاینده هرمزگان 129279 --------
0 امیر علی میرکی هرمزگان 129311 --------