لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 هانیه ثابت قدم فارس 8649 32761775
0 محسن اسکندری فارس 126855 --------
0 ندا معصومی فارس 131971 --------
0 نیکا نعمتی خوزستان 125830 --------
0 محمد هادی آبادی فارس 115384 --------
0 نازآفرین آرام بن بوشهر 107747 --------
0 نوید دهقانی فارس 129930 --------
0 منوچهر منوچهری هرمزگان 27744 22537511
0 صنم افروشه هرمزگان 130466 --------
0 محمد طاهری هرمزگان 132604 --------
0 محمدطاها معیری فارس 131649 --------
0 بهار موثق هرمزگان 124903 --------
0 ماهان احمدی هرمزگان 126326 --------
0 علی طاهری هرمزگان 132603 --------
0 سید امیر حمزه آرزم بوشهر 131736 --------
0 یکتا میرزائی هرمزگان 118729 --------
0 کارن عقیلی ساحلی هرمزگان 121968 --------
0 پارسا دهقانی هرمزگان 128698 --------
0 ابوالفضل زارع جلیانی هرمزگان 131280 --------
0 حسن عرب زاده بوشهر 124567 --------