لیست بازیکنان فدارسیون شطرنج

وضعیت ریتینگ نام بازیکن استان کد جامع کد فیده
0 ابوذر علی حوری خراسان رضوی 128657 --------
0 محمد حصاری خراسان رضوی 109674 36704075
0 مجتبی ناصری خراسان رضوی 126273 --------
0 ثنا ثقه الاسلامی خراسان رضوی 130743 --------
0 پویان کاظمی مهرجردی خراسان رضوی 130754 --------
0 علی طاهری طهرانیان خراسان رضوی 116595 --------
0 آریا فرهنگی راد خراسان رضوی 133678 --------
0 سامیار احمدپور خراسان رضوی 133675 --------
0 کامران خزائنی خراسان رضوی 133731 --------
0 دنیل طیرانی همایونی خراسان رضوی 122344 --------
0 سهراب تقی زاده خراسان رضوی 128652 --------
0 سید حمید رضوی خراسان رضوی 133132 --------
0 برسام رئوف حسن زاده خراسان رضوی 133770 --------
0 اسماء حسن پور مقدم خراسان رضوی 121162 --------
0 محمد مهبد فنائی بنک دار خراسان رضوی 132072 --------
0 امیر علی راه زاد خراسان رضوی 123724 --------
0 محمد صدرا سروش خراسان رضوی 130650 428021991
0 محمد جواد جوادی خراسان رضوی 128047 --------
0 آرتین ایرانخواه خراسان رضوی 124940 --------
0 رویا حاجی نژادبشرویه خراسان رضوی 118025 --------